Skip to main content
jha

jha: Ceartas & Gnóthaí Baile

Pléann an Chomhairle JHA le beartais an Aontais Eorpaigh ar choireacht, comhar breithiúnach, comhar póilíní agus comhar faoi cheisteanna inimirce, teorainneacha nó tearmainn.  Uair sa mhí a thagann an Chomhairle le chéile agus is í an Uachtaránacht rothlach (.i. Éire don chéad leath de 2013) a bhíonn sa chathaoir.  Na hAirí Ceartais nó Gnóthaí Baile a ionadaíonn na Ballstáit. Faoi láthair tagann an Chomhairle le chéile  faoi dhó i ngach Uachtaránacht agus le linn Uachtaránacht na hÉireann is faoi chathaoirleacht an Uasail Alan Shatter, Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, a bheidh sí.

Áirítear ar phríomhthosaíochtaí Uachtaránacht na hÉireann:

  1. Comhaontú a lorg maidir le gnéithe lárnacha den phacáiste um Chosaint Sonraí atá dírithe ar níos mó smachta ar a gcuid sonraí pearsanta ar líne a thabhairt do na saoránaigh.
  2. Tacú le téarnamh eacnamaíoch na hEorpa agus le fás trí roinnt tograí, lena n-áirítear an tOrdú um Chuntais Eorpacha a Chaomhnú, atá ceaptha chun gníomhaíocht gnó thrasteorann laistigh den AE a éascú trí na rioscaí a bhaineann le gníomhaíocht den sórt sin a laghdú.
  3. Obair le Parlaimint na hEorpa chun go nglacfaí an Treoir maidir le fáltais ó choireacht a reo agus a choigistiú, rud a d'éascódh coigistiú agus aisghabháil brabúis as coireacht thrasteorann eagraithe do na húdaráis.

   

An tAire