Skip to main content
envi

envi: Comhshaol

Oibríonn an Chomhairle Comhshaoil  le hEoraip níos glaise a chur chun cinn trí úsáid níos éifeachtúla na n-acmhainní nádúrtha atá ar fáil, agus í ag obair freisin chun réitigh a fhorbairt ar dhúshláin comhshaoil atá os comhair na nBallstát.  Pléann an Chomhairle le raon ceisteanna lena n-áirítear astaíochtaí fuinnimh agus iompair, cáilíocht agus sábháilteacht uisce, agus bia á tháirgeadh. Ag an leibhéal idirnáisiúnta aontaíonn an Chomhairle ar chur chuige AE a rannchuidíonn le dúshláin comhshaoil dhomhanda, lena n-áirítear athrú aeráide, a réiteach. Tugann an Chomhairle Comhshaoil na hAirí le chéile atá freagrach as na ceisteanna sin. Tagann sé le chéile ceithre huaire sa bhliain, agus le linn Uachtaránacht na hÉireann is faoi chathaoirleacht an Uasail Phil Hogan, tAire Comhshaoil, Pobail agus Áitiúil, a bheidh sí.

Áirítear ar phríomh-thosaíochtaí Uachtaránacht na hÉireann:

  1. Obair le comhaontú  a thabhairt chun críche ar an 7ú Clár Gníomhaíochta Comhshaoil ​​agus tacú le de straitéis nua AE ar Athrú Aeráide a fhorbairt .
  2. Dul chun cinn  a dhéanamh ar reachtaíocht sna réimsí seo a leanas: an togra ar Shubstaintí Tosaíochta, Athchúrsáil Long, an Treoir Cadhnraí,  CO2 ó Charranna agus Veaineanna, Gníomhaíocht Comhshaoil agus  Aeráide (LIFE), Gáis Cheaptha Teasa Fhluairínithe (Gáis-F), agus Measúnuithe Tionchair Comhshaoil​​.
  3. Ionadaíocht a dhéanamh ar an AE sa saol idirnáisiúnta (Rio +20, UNEP, Mearcair, UNFCC, na Coinbhinsiúin Dramhaíola & Ceimiceán na  Náisiún Aontaithe).

An tAire

#envi