Skip to main content
epsco

epsco: Fostaíocht, Beartas Sóisialta, Sláinte & Gnóthaí Tomhaltóirí

Pléann an Chomhairle Fostaíochta, Beartais Shóisialta, Sláinte agus Gnóthaí Tomhaltóirí (EPSCO) le raon leathan réimsí beartais lena n-áirítear fostaíocht, cosaint shóisialta, cosaint tomhaltóirí, sláinte agus comhdheiseanna.  Is iad na hAirí is fearr atá in ann plé le míreanna an chláir, .i. Airí Fostaíochta, Gnóthaí Sóisialta, Sláinte nó um Beartas Tomhaltóirí, a ionadaíonn na Ballstáit.  Is í an Uachtaránacht rothlach (.i. Éire don chéad leath de 2013) a bhíonn sa chathaoir ar EPSCO. Le linn Uachtaránacht na hÉireann beidh EPSCO faoi chathaoirleacht an Uasail Richard Bruton, Aire Post, Fiontar agus Nuála, Joan Burton, Aire Coimirce Sóisialaí agus an Uasail James Reilly, Aire Sláinte.

Áirítear ar phríomh-thosaíochtaí Uachtaránacht na hÉireann:

  1. Dul i ngleic le ceist dhífhostaíocht na n-óg trí Phacáiste Fostaíochta don Aos Óg.
  2. Feabhas a chur ar chruthú post agus comhtháthú sóisialta trí thograí a chur chun cinn do Chiste Sóisialta na hEorpa (CSE), an Clár um Athrú Sóisialta agus Nuáil (PSCI) agus an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CECD).
  3. Soghluaisteacht na saoránach a éascú  trí thograí a chur ar aghaidh ar cheisteanna tábhachtacha amhail iniomparthacht na bpinsean agus oibrithe a phostáil.
  4. Sraith beartas sláinte a chur chun cinn, lena n-áirítear bagairtí sláinte trasteorann , táirgí tobac agus cógais & feistí leighis.

An tAire

#epsco