Skip to main content
compet

compet: Iomaíochas

Is é is cuspóir don Chomhairle Iomaíochais (COMPET) an t-iomaíochas agus an fás a fheabhsú san Eoraip trí dhíriú ar an margadh inmheánach, tionscal, taighde, nuáil agus spás.  Airí Tionscail nó Airí Taighde a bhíonn ar an gComhairle, ag brath ar mhíreanna an chláir.  Thart ar chúig nó sé huaire sa bhliain a thagann sí le chéile agus is í an Uachtaránacht rothlach (.i. Éire don chéad leath de 2013) a bhíonn sa chathaoir. Buaileann sí le chéile thart ar chúig nó sé huaire sa bhliain agus le linn Uachtaránacht na hÉireann is faoi chathaoirleacht an Uasail Richard Bruton, tAire Post, Fiontar agus Nuála agus an Uasail Seán Sherlock, Aire Stáit do Thaighde agus Nuáil, a bheidh sí.

Áirítear ar phríomh-thosaíochtaí Uachtaránacht na hÉireann:

  1. Moltaí ar Ghníomh an Mhargaidh Aonair I agus GMA II a chur ar aghaidh.
  2. An Margadh Aonair Digiteach a chur ar aghaidh trí dhul chun cinn maith a dhéanamh ar cheisteanna mar chibearshlándáil, r-shínithe/r-ID, cosaint sonraí, leathanbhanda ardluais agus inrochtaineacht gréasáin.
  3. An Treoir bheartaithe um Cháilíochtaí Gairmiúla a chur ar aghaidh.
  4. Comhaontú a fháil ar mholtaí le hIomaíochas na bhfiontar agus FBManna (COSME) a chur chun cinn
  5. Nósanna imeachta custaim a shruthlíniú agus a nuachóiriú trí  Chód Custaim Aontas(UCC) chun treisiú le trádáil AE
  6. Taighde agus nuáil faoi Fís 2020 a chur chun cinn, agus ceisteanna gaolmhara lena n-áirítear An Institiúid Eorpach um Nuáil agus Teicneolaíocht (EIT), an Limistéar Taighde Eorpach (ERA) agus Príomh-theicneolaíochtaí um Chumasú (KETanna)

An tAire