Skip to main content
eycs

eycs: Oideachas, an Óige, Cultúr & Spórt

Pléann an Chomhairle Oideachais, na hÓige, Cultúir agus Spóirt (EYCS) le beartais an Aontais Eorpaigh ar raon leathan ceisteanna.  Leosan áirítear múineadh agus leathadh teangacha, eolas faoi chultúr agus faoi stair an AE a fheabhsú, soghluaisteacht mic léinn agus múinteoirí a spreagadh, gairmoiliúint le saoránaigh a imeascadh isteach i margadh an tsaothair, agus cruthaitheacht ealaíne agus liteartha a chothú. Oibríonn sí le beartais na mBallstát sa réimse sin a chomhlánú. Ag brath ar mhíreanna an chláir, is iad Airí Oideachais, Cultúir, na hÓige, Cumarsáide nó Spóirt a ionadaíonn na Ballstáit. Le linn Uachtaránacht na hÉireann is faoi chathaoirleacht an Uasail Ruairí Quinn, Aire Oideachais agus Scileanna, Ms Frances Fitzgerald, an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, an Uasail Jimmy Deenihan, Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus an Uasail Michael Ring, Aire Stáit Turasóireachta agus Spóirt, a bheidh sí. 

Áirítear ar phríomh-thosaíochtaí Uachtaránacht na hÉireann:

  1. Teacht ar chomhaontú ar an gclár nua AE don oideachas, don óige, oiliúint, agus spórt; ERASMUS do Chách.
  2. Na cláir 'Eoraip Chruthaitheach' agus 'Eoraip na Saoránach' a chur ar aghaidh. 

An tAire

#eycs