Skip to main content Skip to secondary navigation

Geilleagar na hÉireann

Geilleagar na hÉireann: cobhsaíocht bainte amach, fás ar ais, dírithe anois ar phoist a chruthú.

Leanann Éire uirthi ag déanamh dul chun cinn seasta leanúnach i dtreo an téarnaimh ó thionchar na géarchéime eacnamaíochta domhanda.


Tar éis trí bliana as a chéile de mheath san OTI, d'fhill geilleagar na hÉireann ar an bhfás in 2011, le méadú OTI de 1.4%. Bhí fás 0.9% do 2012 agus tá fás dearfach tuartha freisin do 2013.Táthar ag súil le leathnú measartha, leanúnach sa ghearr-théarma, le luas an fháis ag géarú ina dhiaidh sin.

I mí Feabhra 2013, chuir Éire  i gcrích go rathúil Éire naoú misean ráithiúil athbhreithniúcháin an Chláir Tacaíochta Airgeadais leis an 'Tríréad': Coimisiún an AE, an BCE agus an CAI. Is iad is cuspóirí do chlár AE-CAI na hÉireann díriú ar laigí na hearnála airgeadais agus geilleagar na hÉireann a chur ar an gcosán don fhás inbhuanaithe, airgeadas poiblí fónta agus cruthú post, agus na daoine bocht agus na daoine is leochailí a chosaint. Tá luach € 85 billiún ag Clár an AE / IMF d'Éirinn.  Cuireann na comhpháirtithe seachtracha suas le € 67.5 billiún ar fáil, lena n-áirítear acmhainní na hÉireann féin de € 17.5 billiún agus iasachtaí déthaobhacha €4.8 billiún ón Ríocht Aontaithe, an Danmhairg agus an tSualainn. Faoi dheireadh na Márta 2013, bhí 84% de mhaoiniú an Chláir tarraingthe anuas ag Éirinn.

Go dtí seo chomhlíon nó sháraigh Éire na spriocanna sa Chlár. Comhlíonadh breis is 190 tiomantas sa chlár in am.

Tá Éire tar éis a córas baincéireachta a athstruchtúrú agus a athchaipitliú. Laistigh den chóras athstruchtúraithe sin, tá na bainc intíre  is mó anois ag na luathchéimeanna le maoiniú a dhaingniú i ngnáthimthosca an mhargaidh. Tá Éire fós tiomanta go hiomlán dá spriocanna fioscacha an t-easnamh a laghdú go faoi bhun 3% den OTI in 2015.

Táimid tar éis clár suntasach den chomhdhlúthú fioscach a leanúint agus chuireamar i bhfeidhm beagnach €25 billiún de bhearta le hiasachtaí an rialtais a laghdú. Chuamar thar ár spriocanna easnaimh go léir: tugann an meastachán is déanaí do 2012 easnamh de 8.2%, 0.4 pointe céatadáin os cionn na sprice.

Tá Éire ar oscailt le haghaidh gnó. Is suntasach na gnóthúcháin iomaíochais atá déanta againn, a chuidíonn le fiontair dhúchasacha agus a thacaíonn le rath leanúnach na hÉireann  infheistíocht dhíreach eachtrach (FDI) a mhealladh. In ainneoin na ndúshlán mór ar an taobh fioscach, tá dreasachtaí dírithe tugtha isteach (go háirithe le haghaidh caiteachais ar thaighde agus ar mhaoin intleachtúil), agus athruithe nua ar an gcóras víosaí a éascóidh a infheistiú in Éirinn d’fhiontraithe.

Tá tacaíocht don ghníomhaíocht fhoriomlán ag teacht ó na hearnálacha onnmhairithe, agus  onnmhairithe seirbhísí le bheith ina n-inneall níos tábhachtaí d'fhás. Tá ár gcomhardú íocaíochtaí i riocht an-sláintiúil, agus barrachais i ngach ceann de na trí bliana atá díreach imithe. Tacaíonn Éire lena cuid onnmhaireoirí, seasann sí lena fiontraithe tiomáineann sí  taighde agus forbairt ar aghaidh. 

Is mó go mór an fócas anois ar thacú le fás eacnamaíoch a chruthaíonn poist. Seoladh tionscnaimh nua chun tacú le poist a chruthú trí Phlean Gníomhaíochta uaillmhianach do Phoist agus tá faoi Chosán chuig Obair an rialtais feabhas a chur ar ghníomhaíochtú mhargadh an tsaothair. 

   

An ghéarchéim bhaincéireachta a fhágáil

Comhdhlúthú fioscach

Éire: Ar oscailt le haghaidh gnó

Jabchruthúcháin

Éire, ag Téarnamh di

Taispeánach an físeán nua seo faoi obair na hÉireann féin i dtreo cobhsaíochta, post agus fáis den chéad uair do na meáin chumarsáide idirnáisiúnta agus Éireannacha a bhí ag freastal ar an gcruinniú Ecofin Neamhfhoirmiúil i gCaisleán Bhaile Átha Cliath an 12/3 Aibreán 2013. Comhthionscnamh is ea é idir Uachtaránacht na hÉireann, Roinn Airgeadais na hÉireann, Fiontraíocht Éireann, IDA na hÉireann, Turasóireacht Éireann agus an Bord Bia.