Skip to main content Skip to secondary navigation

Comhdhlúthú fioscach

Ár n-airgeadas poiblí a dheisiú

Chuir an rialtas i bhfeidhm clár suntasach don chomhdhlúthú fioscach d’fhonn inbhuanaitheacht a chur ar ais san airgeadas poiblí, ar bhuail an turraing dhomhanda eacnamaíoch agus an ghéarchéim baincéireachta go trom iad. In ainneoin sin, d'fhill Éire ar fhás OTI 1.4% in 2011, le fás measartha 0.9% tuartha do 2012 agus súil le fás dearfach leanúnach in 2013.

Is iad príomhthosaíochtaí an bheartais fhioscaigh:

Is cuma cad a tharlóidh i limistéar an euro i gcoitinne, ní mór d’Éirinn inbhuanaitheacht a chur ar ais ina cuid airgeadais phoiblí. Má lagaíonn géarchéim limistéar an euro, tá Éire in ionad maith dul dul ag fás go tapa, mar a léiríonn réamhaisnéisí fáis Choimisiún an AE. Má leanann géarchéim limistéar an euro, is tábhachtach don tír a spleáchas ar iasachtaí a laghdú.

Tá dul chun cinn ollmhór déanta ag Éirinn le hiontaoibh agus muinín a fháil ar ais, trína cuid leasuithe suntasacha. Thug sé sin ar ais muinín idirnáisiúnta in Éirinn: tá go leor a bhraitheann go bhfuil ceachtanna luachmhara i dtaithí na hÉireann don aontas airgeadaíochta go hiomlán. Tá Éire tar éis í féin a shuíomh mar eiseamláir don téarnamh.

Méid an Chomhdhlúthaithe Fhioscaigh

Bhí seacht bhfógra beartais faoin gcomhdhlúthú fioscach - an ceann is déanaí, sin Buiséad 2013an 6 Nollaig 2012. Chuir Éire bearta i bhfeidhm le caiteachas a laghdú agus ioncam a ardú atá thart ar € 28.5 billiún (nó thart ar 16% den OTI measta i 2012).

Sa bhliain 2011, bhí an t-easnamh buiséid go maith faoi bhun na sprice. Thug Buiséad 2013 isteach bearta le cur ar chumas na hÉireann a sprioc-easnamh 7.5% a shroicheadh in 2013, agus tá an rialtas fós tiomanta chun an t-easnamh a thabhairt faoi bhun 3% faoi 2015. Tá na réamhaisnéisí fioscacha is déanaí ag teacht le baint amach na spriocanna fioscacha mar atá sonraithe i 'gCárta Tuairisce'  Roinn Airgeadais na hÉireann ar Gheilleagar na hÉireann ó mhí an Mhárta 2013.

Baineann thart ar dhá thrian den phacáiste um chomhdhlúthú fioscach le linn na tréimhse 2012-2015 le bearta chun caiteachas a laghdú, agus baineann thart ar thrian acu le bearta chun ioncam a ardú. Sin cothromaíocht ionas go spreagfaidh an beartas foriomlán an fás.

D’fhéach an rialtas le hinfheistíochtaí in acmhainní táirgiúla a chosaint agus thug sé isteach pacáiste um spreagadh breise €2.25 billiún (2012-2018), a bhfuil faoi infheistíocht phríobháideach a ghiaráil freisin.

I mBuiséad 2013 tá meascán de ghníomhartha beartais le fás fostaíochta a uasmhéadú, lena n-áirítear Plean 10 bPointe um Cháin a Athchóiriú.

Ag Breathnú ar aghaidh - an clár an AE / CAI a fhágáil

Tá dea-cháil ar Éirinn as spriocanna easnamh a shroicheadh agus chuir sé sin ar chumas an stáit maoiniú margaidh a atosú.

Sa reifreann ar Chonradh Cobhsaíochta an AE a bhí ar siúl an 31 Bealtaine 2012 vótáil muintir na hÉireann trí thromlach suntasach leis an “gComhshocrú Fioscach” a dhaingniú.

D’éirigh le hÉirinn teacht ar aisl ar na margaí airgeadais: sa dara leath de 2012 d'ardaigh sé os cionn € 7 billiún i maoiniú gearrthéarmach agus fadtéarmach, lena n-áirítear bannaí nua amúchta le haibíocht suas le 35 bliana eisiúint. Tá an rialtas tiomanta go hiomlán le hord a chur ar ais san airgeadas poiblí, le tógáil ar an téarnamh eacnamaíoch agus leis an gClár an Tacaíochta Airgeadais AE / CAI a fhágáil go rathúil.

Tharla a thuilleadh dul chun cinn sna chéad mhíonna de 2013, go háirithe le heisiúint banna € 5bn le déanaí, banna a fuair éileamh idirnáisiúnta láidir – an chéad eisiúint  bannaí 10 mbliana ó bhí 2010 ann.