Skip to main content Skip to secondary navigation

Éire: Ar oscailt le haghaidh gnó

Leanann Éire ar aghaidh go rathúil infheistíocht dhíreach eachtrach (FDI)  a mhealladh agus tá na honnmhairí ag méadú. Sa gheilleagar cothrom "dé-inneallach" seo is gá don fhás go leanfaidh an FDI agus onnmhairí araon ag bláthú. 

Infheistíocht Dhíreach Choigríche in Éirinn

Tá clú agus cáil ar Éirinn, a tógadh le 40 bliain anuas, mar shuíomh an-mhaith le haghaidh FDI. Tacaíonn IDA Ireland gníomhaireacht rialtas na hÉireann atá freagrach as FDI a mhealladh, le cuideachtaí ilnáisiúnta agus iad ag bunú agus ag forbairt oibríochtaí in Éirinn.


In ainneoin na suaiteachta eacnamaíche le déanaí, tá Éire fós ag mealladh scoth na n-infheistíochtaí.  Bhí creimeadh éigin ar iomaíochas in Éirinn i mblianta an bhorrtha go dtí 2008, ach ó shin i leith d'fheabhsaigh ár n-iomaíochas go mór. Níl ach ceithre thír i limistéar an euro ag súil le laghdú  a thaispeáint i gcostais aonad saothair thar an tréimhse 2009-2014, measta ag thart ar 15%, agus tá Éire ar cheann acu sin.  Laghdú beag i bpá agus méaduithe móra ar an táirgiúlacht faoi deara é sin. Tá maoin tráchtála ar díol anois ag leath phraghsanna 2007. 

Roghnaigh breis is míle cuideachta ilnáisiúnta Éire mar bhonn straitéiseach san Eoraip, in  earnálacha lena n-áirítear na meáin dhigiteacha, cluichí, na meáin shóisialta, na heolaíochtaí saoil, seirbhísí idirnáisiúnta airgeadais agus TFC.

Cén fáth Éire do FDI?

Rangaítear Éire mar cheann de na láithreacha gnó is tarraingtí ar fud an domhain mar gheall ar na fórsaí comhcheangailte de lucht oibre cumasach, cuntas teiste den scoth in FDI, córas cánach iomaíoch soiléir agus trédhearcach, rochtain ar mhargaí an AE agus cáil idirnáisiúnta le haghaidh taighde, forbartha, nuála agus teicneolaíochta.

Buanna

Rangaigh an IMD World Competitiveness Yearbook 2012 Éire sa chéad ionad ar domhan as infhaighteacht lucht oibre oilte agus as solúbthacht agus inoiriúnaitheacht an lucht oibre. Tá lucht saothair óg, dea-oilte ag Éirinn agus tá táirgiúlacht saothair an-ard aici. 

Cuntas Teiste

Mheas 93% de chuideachtaí gur éirigh lena n-infheistíocht in Éirinn. Rangaítear Éire sa  chéad áit sa limistéar euro as éascaíocht le gnó a dhéanamh agus sa chéad áit le haghaidh infheistíochta isteach a mbaineann cáilíocht agus luach léi.

Cáin

Córas cánach corparáideach atá trédhearcach, éasca, le ráta cánach corparáide 12.5%. Tá sé tarraingteach do chuideachtaí ar mhaith leo infheistiú. 

Teicneolaíocht

Leanann Éire ag mealladh scoth na n-infheistíochtaí eolaíochta agus teicneolaíochta. Go dtí seo, infheistíodh € 8 billiún in eolaíocht, teicneolaíocht agus nuáil in Éirinn.
Mar thoradh ar na tréithe sin, tá siad seo a leanas in Éirinn:
• 8 de na 10 bpríomhchuideachta TFC ar domhan
• 9 de na 10 bpríomhchuideachta cógaisíochta ar domhan
• 3 de na 5 phríomhchuideachta cluichí
• 10 de na príomhchuideachtaí 'rugadh ar an Idirlíon'
• 50% de na gnólachtaí seirbhísí airgeadais is mó le rá ar domhan
• 17 as 25 cuideachta feistí leighis domhanda
Agus leanann an scéal. Le míonna beaga anuas d'fháiltigh Éire roimh infheistíochtaí breise ó chuideachtaí móra ar nós Amazon, IBM, Ancestry.com, SAP, Northern Trust agus Fidelity.

Earnáil rathúil Easpórtála na hÉireann

Tá rath ar bhonn onnmhairithe dúchasach na hÉireann, in ainneoin an chúlaithe sa bhaile agus thar lear.  Fiontraíocht Éireann , sin an ghníomhaireacht rialtais atá freagrach as tacú le fiontraíocht agus fás idirnáisiúnta na gcuideachtaí Éireannacha.

Tháinig fás ar onnmhairí i ngach earnáil, ina measc bogearraí ríomhaire, feistí leighis, cleantech, seirbhísí airgeadais agus oideachais, seachfhoinsiú ar phróisis gnó, seirbhísí tógála agus agraibhia, a bhfuil gealladh fúthu go léir don am atá romhainn.


Tá cuideachtaí na hÉireann ag onnmhairiú anois chuig breis is 40 tír ar fud an domhain, agus fás suntasach le déanaí ar onnmhairithe go dtí an tSín, an India, an Meán-Oirthear agus an Bhrasaíl.

Tá tionchar ollmhór aige seo ar gheilleagar na hÉireann. Tá cuideachtaí dúchasacha onnmhairithe freagrach as fostaíocht dhíreach agus indíreach do bhreis is 300,000 duine ar fud na hÉireann, agus caitheann siad níos mó ná € 18 billiún ar earraí agus seirbhísí i ngeilleagar na hÉireann gach bliain.


Is é an teacht ar na táirgí, seirbhísí Gaeilge agus nuálaíocht anois go fírinneach le feiniméan domhanda.

Feinimeán domhanda anois is ea táirgí, seirbhísí agus nuáil na hÉireann.   I ngach mór-roinn tiocfaidh tú ar tháirgí agus seirbhísí Éireannacha nuálacha.

Ar an iomlán, don bhliain 2012, bhuail onnmhairí le chéile ó Éirinn an leibhéil is airde riamh ag € 182.18bn, méadú 5.5% ar 2011. Fairis sin bhuail barrachas trádála iomlán na hÉireann leibhéil curiarrachta € 46bn - 16% os cionn an leibhéil ab airde roimhe sin (leibhéal réamh-ghéarchéime).

Fiontraíocht

Is í an fhiontraíocht an t-inneall a thiomáineann fás eacnamaíoch agus sochaí fiontraíochta atá bunaithe ar eolas agus ar nuáil mar bhunchloch do bheartas eacnamaíoch na hÉireann. Tá ardmheas ar fhiontraithe sa bhaile, agus lorgaíonn siad comhpháirtithe gnó go gníomhach san AE agus in áiteanna eile.

Tá leibhéal ard gníomhaíochta fiontraíochta uaillmhianaí ag Éirinn. In 2011, bhunaigh breis is 2,200 duine in Éirinn gnólachtaí nua gach mí.

Tá súil ag duine as gach cúigear de na fiontraithe sin go mbeidh méadú suntasach ar phoist (ar a laghad fiche post) laistigh de chúig bliana. Tá 60% ag súil chomh maith le custaiméirí i margaí don onnmhairiú.

Tá cion ard (11%) de na fiontraithe nua  atá gníomhach in earnálacha ard- nó meánteicneolaíochta.

Tá an Rialtas tiomanta le leibhéil níos mó fiontraíochta a spreagadh in Éirinn. Ó 2000 i leith, d'infheistigh Fiontraíocht Éireann  i níos mó ná 900 cuideachta nua-thionscanta, go díreach nó go hindíreach ag fostú os cionn 25,000 duine, agus díolacháin le chéile de níos mó ná € 1.5 billiún acu, 75% de sin á onnmhairiú.

Taighde agus Forbairt a thiomáint

Nuáil, sin an eochair d'earnáil nua-aimseartha, rathúil, tháirgiúil go hidirnáisiúnta in aon gheilleagar. Tosaíocht rialtais is ea timpeallacht cheart a chur ar fáil a thacóidh le taighde agus nuáil agus a chuirfidh chun cinn iad. 

Fiontraíocht Éireann a bhainistíonn Seachtú Creatchlár an AE (FP7) d'Éirinn a bhfuiltear ag súil go dtiocfaidh Straitéis nua molta taighde agus Nuála an AE, Fís 2020, ina ionad.

Tá rannpháirtíocht na hÉireann i nGníomhaireacht Spáis na hEorpa an-torthúil. Ó 2000 i leith, fuair breis is 80 cuideachta Éireannach conarthaí ESA, ar fiú níos mó ná € 80 milliún iad, agus a thugann torthaí suntasacha nuála ó Éirinn chun feabhas a chur ar iarracht taighde na hEorpa sa spás.

Tá tacaíochtaí stáit eile agus tionscnamh mar an tionscnamh le haistriú teicneolaíochta a neartú, comhpháirtíochtaí nuálachta tríú leibhéal, lárionaid fheidhmithe le taighde a fheabhsú agus ionaid teicneolaíochta stát-mhaoinithe ann lena chinntiú go bhfuil bonneagar taighde saibhir, tacúil ag Éirinn, ceann a uasmhéadaíonn toradh tráchtála an taighde a mhaoinítear go poiblí.