Skip to main content
agri, cge, cgg, compet, ecofin, envi, epsco, eycs, jha, tte

Cuireann Taoiseach torthaí Uachtaránacht na hÉireann faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa

04.07.2013, 09:37 GMT


Óráid an Taoisigh, Enda Kenny TD, chuig Parlaimint na hEorpa Dé Máirt 2 Iúil, 2013

CUIR I gCOMPARÁID LEIS AN ÓRÁID MAR A TUGAGH Í 

A Uachtaráin Pharlaimint na hEorpa, a Uachtaráin an Choimisiúin Eorpaigh, a cheannairí oirirce na ngrúpaí polaitiúla, a chomhaltaí Pharlaimint na hEorpa.

Mar Thaoiseach, tá bród orm labhairt le Parlaimint na hEorpa, san Athbhreithniú seo ar Uachtaránacht na hÉireann agus ar an CAI.

Tháinig deireadh le seachtú hUachtaránacht na hÉireann ar an gComhairle Dé Domhnaigh. Seachtain dheiridh thar a bheith gnóthach, a chríochnaigh sé mhí ríghnóthacha, táirgiúla. Tríd thacaíocht agus trí chomhpháirtíocht Pharlaimint na hEorpa, bhain Uachtaránacht na hÉireann torthaí suntasacha amach. Gabhaim buíochas libh as bhur muinín agus bhur dtiomantas agus ár ndualgais Uachtaránachta á gcomhlíonadh againn.

Nuair a labhair mé libh an uair dheiridh, is ceiliúradh ar Uachtaránacht nua i mBliain Nua a bhí i gceist. Labhair mé libh ar nithe a bhí fúinn a dhéanamh,  ar an ngá práinneach le torthaí a fháil. Inniu tá bródúil orm a rá gur éirigh linn.  

A Uachtarán Schulz, a Bhaill Onóracha.

Sé mhí ó shin, leag mé amach ár gcuspóirí, arna mbunú ar na trí cholún Cobhsaíocht, Fás agus Poist. Chuir muid romhainn cur lenár gcuid gealltanas, go háirithe, iad siúd a rinneadh ag an leibhéal polaitiúil is airde.

Ní fhéadfaimis níos lú a dhéanamh. 

Ós rud é, ag an bpointe deacair seo, go raibh sé ríthábhachtach go bhfeicfeadh ár saoránaigh agus na margaí fianaise shoiléir ann go bhféadfadh ár Aontas beart de réir a bhriathair a dhéanamh.  Ba léir na bearta sin le linn Uachtaránacht na hÉireann. Creidim gur neartaigh a bhfuil bainte amach againn maidir leis sin creidiúnacht ár nAontais agus a róil agus chuid oibre i súile ár ndaoine.

Ó ghlac muid an Uachtaránacht tar éis tréimhse an-chorraithe, bhí cobhsaíocht a bhaint amach agus a choinneáil ina sprioc fhollasach, an-tábhachtach.

Bhí tábhacht chriticiúil le haontas baincéireachta . Theastaigh uainn ár mbainc a dheisiú agus a athchóiriú le dhá rud ríthábhachtacha a dhéanamh. Ar an gcéad dul síos, fás eacnamaíoch inbhuanaithe a ghiniúint. Ar an dara dul síos, a chruthú dár saoránaigh go bhféadfadh siad brath orainn cur lena raibh ráite againn ar an gcruinniú de Cheannairí Stáit agus Rialtais. An nasc idir na bainc agus an Stát a bhriseadh.   Chonacthas an athleanúint ó Uachtaránacht na hÉireann i dtrí fhorbairt bhreise. An maoirseoir aonair nua, rialacha caipitil níos láidre do bhainc agus, an tseachtain seo caite, in aontú rialacha nua le deireadh a chur le bainc. Cosnóidh na rialacha nua réiteach banc na cáiníocóirí ó bheith faoi bhannaí fóirithint ar na bainc arís.
Chomh maith céanna inár nUachtaránacht, d'oibrigh muid freisin le speagthaigh dhearfacha a chruthú le cur le fás agus cruthú post ar fud na hEorpa.

Maid leis na poist ríthábhachtacha seo, chun ár dteaghlaigh, ár bpobail a thothú, tá trádáil ríthábhachtach. Mar sin, dhírigh muid ar chomhaontú a dhaingniú ar an sainordú do chainteanna AE-SAM. Tá comhaontú den sórt sin riachtanach do Chomhpháirtíocht Thrasatlantach, rud a athróidh cúrsaí ó bhonn, is a bheidh bunaithe ar chaidreamh cothrom, oscailte. Tabharfaidh sé sin deis dúinn an acmhainneacht ollmhór do phoist agus don fhás a réalú dáiríre.

Is iad FBManna cuisle chruthú na bpost. Mar sin, rinne muid tosaíocht de ghnólachtaí beaga na hEorpa, gach céim den tslí. Mar shampla, d'éirigh linn comhaontú polaitiúil a bhaint amach a éascóidh rochtain dár FBManna ar mhargadh soláthair phoiblí € 2 thrilliún an AE trí phróiseas tairisceana níos simplí agus níos saoire.

Leis sin bíonn an bua ag cách. 

Níos mó tairiscintí, is féidir le rialtais luach níos fearr dá gcuid airgid a fháil; is féidir lenár ngnólachtaí beaga dul san iomaíocht dáiríre agus leathnú.

Tá Taighde agus Forbairt ar rud is mór leis an bParlaimint seo. Tá ríthábhacht leis an gclár € 70 billiún Fís  2020 a comhaontaíodh i bprionsabal an tseachtain seo caite maidir le T & F. Ba chóir go méadódh an cion na gcistí den sórt sin do FBManna dul suas trian.

Ach ní fhéadfadh muid aon chuid de seo a dhéanamh gan chomhar dlúth na n-institiúidí.

Tá an comhaontú le Parlaimint na hEorpa ar Chomhbheartas Talmhaíochta an AE do na seacht mbliana atá romhainn ar cheann de na héachtaí is tábhachtaí dár n-Uachtaránacht. Cuirfidh sé feabhas mór ar ár n-iarrachtaí ár dtionscail talmhaíochta agus iascaigh a athrú ina n-earnálacha 'glasa', inbhuanaithe, le haghaidh fáis.

Fáiltím roimh thacaíocht láidir na Parlaiminte don chlár 16-billiún euro Erasmus-Plus. Ar nós go leor anseo, tá mé ar lucht leanúna Umberto Eco. Creidimid gurb é go deimhin, 'an cultúr agus ní an cogadh a dhaingníonn ár síocháin iontach atá 70 bliain d'aois'.

Go háirithe tá mé sásta leis an obair a rinneadh ar an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú. Beidh sé sin ina thacaíocht fhíor do chuid thábhachtach dár sochaí - ár n-oibrithe iomarcacha. Ní féidir linn na sraitheanna nó doimhneacht nó thráma an oibrí chrua a rinneadh iomarcach a ghannmheas.

Le linn ár Uachtaránachta, choinníomar fócas láidir ar na hearnálacha ard-acmhainneachta uile-tábhachtacha seo, mar shampla an earnáil dhigiteach. Chomh maith céanna, rinneamar dul chun cinn mór maidir le cosaint sonraí agus faoin reachtaíocht maidir le r-aitheantas. Tá an dá cheann acu, tá a fhios agam, ag croílár bhur gcláir oibre féin.

Rinne muid dul chun cinn freisin ar shaincheisteanna amhail an tOrdú Eorpach um Chosaint, Rochtain ar Dhlíodóirí in Imeachtaí Coiriúla, agus Dócmhainneacht.

Chuir muid i gcrích againn, go rathúil, an chaibidlíocht stairiúil a chuirfidh ar chumas an Aontas aontú don Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine.

Na caighdeáin chéanna cosanta a leathnúr dár saoránaigh agus iad ag plé le hinstitiúidí an AE agus atá acu agus iad ag déileáil lena rialtais féin.

Léirigh muid ceannaireacht shuntasach freisin i réimse na CBSC (Forbairt Inniúlachta, Faireachas Muirí agus Cíbear-Shlándáil).
Ina theannta sin rinne muid an bhunobair don phlé téamach ar Chosaint ag Comhairle Eorpach na Nollag.

Ach bhí ceist lárnach amháin ag Uachtaránacht na hÉireann.

Ár dtiomantas daingean le deireadh a chur le huafás na dífhostaíochta óige. Is gráiniúil an ní i gcoinne ár bhfear agus ár mban óg é.  Tá an iomarca díobh tar éis aois oibre a bhaint amach, ach ní heol dóibh conas a bhraitheann sé éirí ar maidin agus dul amach ag obair. An mothú cuspóra agus bróid agus dínit a thagann ó obair a rinneadh go maith. Caithfidh ár nAontas a bheith 100% cinnte nach gceadóidh muid don dífhostaíocht ár bhfir agus mná óga a ghlasú amach óna dtodhchaí féin, amach as an saol sona, rathúil ba chóir a bheith acu agus ar féidir leis an tionscnamh seo a thabhairt dóibh anois.

Thug sé ardú croí dom, díreach i ndara mí ár nUachtaránachta, gur éirigh linn tiomantas na mBallstát don Ráthaíocht Óige a fháil. Tabharfaidh sé seans oiliúna nó post nua laistigh de cheithre mhí ó thráth a ndífhostaithe do dhaoine óga faoi 25 bliain d'aois .

Tá sé soiléir do chách nach mór dúinn brú ar aghaidh lenár gcórais oideachais agus oiliúna a chur in oiriúint do noirm an 21ú haois, lena n-áirítear comhpháirtíochtaí le fostóirí, le dul i ngleic leis an dífhostaíocht óige. 

Lena n-áirítear saoráid EURES níos láidre le poist a chuardach. Cuideoidh comhaontuithe Uachtaránachta ar an gclár Erasmus-Plus leathnaithe agus ar cháilíochtaí gairmiúla go mór leis an réimse seo. Mar a dhéanfaidh comhaontú leis an bParlaimint maidir leis an togra ar iniomparthacht chearta pinsin.

Sna hábhair seo uile, agus go háirithe chun maoiniú ar an Ráthaíocht Óige a ualú chun tosaigh, d'oibrigh muid libhse, an Pharlaimint.

Ach bhí ceist amháin a bhí níba phráinní fós. 

An CAI.

A Uachtaráin Schulz, a Bhaill Onóracha.

Tá ár gcuid oibre ar an CAI mar bhonn le han-chuid dár n-iarrachtaí agus éachtaí Uachtaránachta. Ní raibh ann ach Déardaoin seo caite sa Bhruiséil a shroich an tUachtarán Schulz agus an Uachtaránacht, chomh maith leis an Uachtarán Barroso, comhaontú a raibh súil leis le fada ar an CAI.

Mar Pharlaimint vótálfaidh sibh ar an gcomhaontú sin amárach. Caithfidh sibh bhur vótaí ar shraith casta téacsanna a phléann le ábhair thábhachtacha theicniúla agus airgeadais. Tá a fhios agaibh go raibh an chaibidlíocht go dtí seo fada, deacair agus an-íogair don Chomhairle agus don Pharlaimint araon. D’aimsigh an toradh an bealach is fearr chun a chinntiú go scaoilfear an beagnach 1 trilliún Euro don CAI chomh luath agus is féidir isteach sa gheilleagar fíor.

Ón tús rinne sibh soiléir gurbh iad tosaíochtaí na Parlaiminte na socruithe ar Athbhreithniú solúbthacht, Acmhainní Dílse, agus Aontacht an Bhuiséid. In go leor bealaí, is iad na tosaíochtaí sin a mhúnlaigh an clár oibre don idirbheartaíocht ina dhiaidh sin.

Bhí  seasamh na Parlaiminte ar bhreis solúbthachta sa tslí a bhainistímid ár n-acmhainní ina chéim mhór chun tosaigh agus cuirim fáilte roimhe. Cabhróidh sé sin lena chinntiú go bhfaighidh muid an chuid is mó as ár mbuiséad ag tráth nuair is tábhacht é gach euro.

Ach bhí amanna ann nuair ba ghéar iad na difríochtaí idir an Chomhairle agus an Pharlaimint. Amanna nuair a bhí sé chomh deacair sin dul chun cinn a dhéanamh sna hidirbheartaíochtaí. Amanna nuair a bhí frustrachas agus díomá ar an dá thaobh.

Ach dhiúltaigh muid don eagla nó fanacht roinnte. Thóg muid ar an muinín a chothaigh muid, ar an gcaidreamh a bhí forbartha againn. Níor éirigh muid as. Choinnigh muid ag dul dó. Agus toisc gur choinnigh, shroich muid ceann scríbe. Na sonraí ar aontaigh muid orthu, táid anois os bhur gcomhair.

Sea, d’éist muid leis an bParlaimint. Trí éisteacht go gníomhach, creidim gur éirigh linn aghaidh a thabhairt ar na príomhcheisteanna imní a d’aithin sibh i Rún an 13 Márta uaibh.

Mar a bhíonn i ngach caibidlíocht mhaith, d’aimsigh an toradh comhardú. Ní raibh cách sa Chomhairle sásta, ní raibh ná sásta. Ach níl cách sa Pharlaimint 100% sásta ach oiread!

Tá áthas orm a rá inniu gurbh í an Pharlaimint a bhain go leor de na bearta tábhachtacha amach. Ina measc , tús a chur le hacmhainní Taighde agus Nuála níos luaithe ná mar a bhí beartaithe.

Ceadaíonn an tsolúbthacht a thug sibh isteach níos mó airgid a chur i leith na dífhostaíochta óige. D'oibrigh sibh lena a chinntiú go bhfanfadh an chabhair do na daoine is díothaí ag na leibhéil reatha agus nach mbeadh laghdú uirthi. Níl monaplacht na heagna ag aon institiúid. Agus rinne an Pharlaimint ionstraim níos fearr den CAI.

Is é an comhartha atá á sheoladh againn anois chuig ár bpobail atá ag streachailt, chuig ár gcuid gnóthlachtaí atá ag streachailt agus go háirithe chuig ár bhfir ​​agus mná óga gur féidir leis an Eoraip, go bhfuil an Eoraip inniúil agus go bhfuil a gcuid muiníne tuillte aici. 

Toisc gur féidir léi cinneadh agus go gcinneann sí.  Gur féidir léi rud a chur i gcrích  agus go ndéanann sí sin.

Sa lá atá inniu ann, tá 500 milliún ball dár dteaghlach Eorpach ag tabhairt aghaidh ar dhúshláin nach bhfacthas riamh roimhe inár ngeilleagar ná inár sochaí. Is é an CAI an uirlis infheistíochta aonair is mó atá againn. Ní mór dúinn teacht le chéile agus é a úsáid láithreach.

A Uachtaráin Schulz, a Bhaill Onóracha.

Ag tús na bliana, thug mé ár gcomhpháirtí ar ár dturas Uachtaránachta sé mhí ar an bParlaimint. Anois ar theacht an tsamhraidh is féidir linn breathnú siar agus a rá cén turas a bhí againn. Rinne muid am agus iarracht a infheistiú lenár gcaidreamh a chur ag fás agus treisiú.

Ón tús, d'oibrigh muid go dian libh. Go deimhin, ós am i bhfad roimh thús na hUachtaránachta againne. Na huaireanta fada idirbheartaíochta ag gach leibhéal agus ar fud speictream iomlán obair an Aontais, oibríonn siad. Creidim gur léirigh muid meas ar ról na Parlaiminte agus ar a sainordú.

Saintréith de chuid Uachtaránacht na hÉireann is ea an meas sin. Chomh maith céanna rinne muid ár ndícheall chun ionadaíocht a dhéanamh ar ról agus sainordú na Comhairle, agus fanacht dílis dóibh. Táimid tar éis aithne a chur ar a chéile agus tuigimid luach pheirspictíochtaí a chéile.

Tá aithne mhaith agaibh uile anois ar ár nAire Gnóthaí Eorpacha. Bhí sí i láthair go rialta sa seomra seo mar ionadaí na Comhairle, agus í ag éisteacht le tuairimí éagsúla na mball.  Anseo inniu, gabhaim buíochas léi as a gcion ríuachmhar don obair.

Sea, dúinn ar fad san Uachtaránacht, sa Pharlaimint agus sa Chomhairle, bhí an obair dúshlánach. Ag amanna chuireadh sí eagla orainn.   Ach inár n-aonar agus go háirithe le chéile bhí muid in ann di.   Toisc go bhfuil muid neartaithe agus ardaithe sa chomhchúis atá againn.

Ár muintir bhródúil agus a dtodhchaí hbródúil, rathúil, síochánta.

A Uachtaráin Schulz, a Bhaill Onóracha.

Mar is eol daoibh, leagann bainistiú Uachtaránachta éilimh mhóra ar aon rialtas. Tá sé seo amhlaidh go háirithe i gcás na mBallstát is lú, ar nós na hÉireann.

Mar a tháinig mo Rialtas in oifig ar dtús, thosaigh muid a phleanáil don Uachtaránacht. Chreid muid go mbeadh tír a bhí ag téarnamh in ionad maith le dul i gceannas ar Aontas a bhí dírithe ar an gceann scríbe céanna. Creidim go raibh an ceart againn.

Bhí ár nUachtaránacht go maith d'Éirinn, tá súil agam go raibh sí go maith don Aontas, agus bhí sí go han-mhaith dár gclár oibre práinneach Cobhsaíocht, Fás agus Poist.

Inniu tá bród orm a rá leis an bParlaimint gurb Eorpach an-domhain mé.

Creidim sa smaoineamh gur ‘baile’ í an Eoraip. Agus toisc gur mar sin atá, creidim go ndéanann muid  éagóir mhór orainn féin mar Eorpaigh má theipeann orainn iontas a dhéanamh den mhéid atá déanta againn agus thar gach rud, ar an méid atá déanta againn le chéile as raic an chogaidh, an uafáis, an anoird. 

Tá an Liotuáin, tír Eorpach atá nua agus sean, ag glacadh leis an Uachtaránacht.

Tá mé faoi dhraíocht ag focail an fhir a thug "saoránach deireanach Ard-Diúcacht na Liotuáine, an duaisbhainteoir Nobel ab fhearr aithne air mar scríbhneoir Polannach" air féin. Tagraím, ar ndóigh, do Czeslaw Milosz, fear a bhfuil an-ghean ag ár nduaisbhainteoir Nobel féin, Seamus Heaney, air.

Scríobh Milosz:

"Gan amhras, thabharfainn mo bhaile ar an Eoraip. Ach ba bhaile é a dhiúltaigh aitheantas dó féin ina iomláine. Ina áit sin, mar dhea go raibh tabú éigin curtha aici uirthi féin, roinn sí a daonra ina dhá chatagóir den teaghlach (clamprach ach measúil) agus gaolta bochta. "

Inniu ní mór dúinne Eorpaigh bheith inár dteaghlach amháin. Téann bhféiniúlacht roinnte i bhfad thar an ngeilleagar, airgeadra nó airgead. Tá sé inár litríocht, ár gceol agus ár gcultúr agus thar gach ní eile inár ndaoine. Mar is sinne an chéad ghlúin a bhfuil d’ádh linn nach amháin gur ‘Eorpaigh’ sinn ach go bhfuil muid Eorpach.    

A Uachtaráin Schulz, a Bhaill Onóracha.

In Éirinn tá seanfhocal againn a deir gur ón imeall isteach a thagann leigheas ar chréacht. Tá súil agam go dtabharfaidh an méid a bhain muid amach ar an imeall thiar leigheas nua agus dóchas nua fairis, rathúnas nua chun ár ndaoine Eorpacha, ár mbaile Eorpach.

Ceann ina mbeidh slí i gcónaí do mhaitheas Dé, agus do chineáltas do dhínit agus d’áthas an duine.

A CHRÍOCH SIN 

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Elaine Gunn, An Fhoroinn um Ghnóthaí AE agus Comhordú

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›