Skip to main content Skip to secondary navigation

Téarmaí & Coinníollacha

Téarmaí & Coinníollacha

Cóipcheart

Tá ábhar an tsuímh seo faoi réir cóipchirt Rialtais, de réir an Achta Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000. Féadfar an t-ábhar a íoschóipeáil chuig comhad nó a chló le haghaidh úsáide pearsanta amháin. I gcás an t-ábhar seo a bheith á eisiúint do dhaoine eile, ní mór an fhoinse (URL san áireamh) agus an stádas cóipchirt a admháil. An cead chun ábhar cóipchirt Rialtais a atáirgeadh, ní bhaineann sé le haon ábhar ar an suíomh seo arbh fhéidir gur maoin í de chuid tríú páirtí. Ní mór údarú chun ábhar dá leithéid a atáirgeadh a fháil ó na sealbhóirí cóipchirt lena mbaineann.

 

Séanadh

Tá a bhfuil sna leathanaigh seo á sholáthar mar threoir faisnéise amháin. Tá sé ceaptha chun rochtain an phobail ar fhaisnéis faoi Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an AE a fheabhsú. Cé go ndéantar gach iarracht agus ábhar á ullmhú lena fhoilsiú, ní ghlactar le haon fhreagracht ar an Stát nó thar a cheann as aon earráidí, easnaimh ná ráitis mhíthreoracha ar na leathanaigh seo nó ar aon suíomh atá nasctha leis na leathanaigh sin. Cé go ndéantar gach iarracht chun iontaofacht na suíomh liostaithe a chinntiú ní féidir glacadh leis sin mar fhormhuiniú ar na suímh sin.